WZ kā grāmatvedības dokuments - preču iegādes grāmatošana KPiR

Vietne

WZ dokuments (ārējais izsniegums) ir noliktavas turētāja izsniegts noliktavas čeks, kas dokumentē preču vai gatavās produkcijas aizplūšanu to izlaišanas brīdī ārpus noliktavas. Izsniegtais WZ nerada ierakstus PVN un maksājumu reģistros. Vai uz tās pamata uzņēmējs drīkst veikt ierakstus ieņēmumu un izdevumu grāmatā - vai tas ir grāmatvedības dokuments?

Grāmatvedības kupons KPIR

Finanšu ministra noteikumos par ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtošanu 11.§ 3.daļā ir aprakstīti grāmatvedības dokumenti, kas ir pamats ierakstu dokumentēšanai KPiR. Tajos cita starpā ietilpst:

1. rēķini, PVN RR rēķini, rēķini un muitas dokumenti, turpmāk tekstā "rēķini", kas izrakstīti saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem vai

2. dokumenti, kas nosaka nodokļa atskaitāmo izmaksu samazinājumu (ieņēmumu pieaugumu) atbilstoši Art. Ienākuma nodokļa likuma 22p (pierādījums par izmaksu samazināšanu/ieņēmumu pieaugumu).

3.citi pierādījumi, kas uzskaitīti regulas 12. un 13. punktā, kas apliecina, ka saimnieciskais darījums ir veikts atbilstoši tā faktiskajai norisei un satur vismaz:

  • ticama emitenta identifikācija vai norāde par pusēm (nosaukums un adreses), kas piedalās uzņēmējdarbībā, uz kuru attiecas pierādījums,

  • apliecinājuma izsniegšanas datums un saimnieciskās darbības datums vai periods, uz kuru attiecas pierādījums, ar nosacījumu, ka, ja saimnieciskā darījuma datums atbilst pierādījuma izsniegšanas datumam, pietiek norādīt vienu datumu,

  • saimnieciskās darbības objekts un tā vērtība, kā arī tā kvantitatīvā noteikšana, ja darbības objekts ir izmērāms dabas vienībās,

  • to personu paraksti, kuras ir pilnvarotas pareizi dokumentēt saimnieciskās darbības

- apzīmēts ar numuru vai jebkādā citā veidā, kas ļauj pierādījumus saistīt ar uz tā pamata veiktajiem grāmatvedības ierakstiem.

12.§ iepriekšminēto noteikumos ir noteikti dokumenti, kas uzskatāmi arī par grāmatvedības čekiem:
ikdienas pierādījumu izziņas (pārdošanas rēķini), kas sagatavotas ievietošanai ar kolektīvo ierakstu;
grāmatvedības atzīmes, kas sastādītas, lai labotu ierakstu par saimniecisko darījumu, kas izriet no ārvalsts vai sava ID, saņemts no nodokļu maksātāja līgumslēdzēja vai iesniegts izpildītājam;
liecības par maiņām;
pasta izdevumu un bankas izmaksu apliecinājumi;
citi nodevu pierādījumi, tostarp tie, kas veikti, pamatojoties uz maksājumu grāmatiņām, un dokumenti, kas satur 12. §. iedaļā minētos datus 3 punkts 3.
Taču saskaņā ar § 13 sek. 1 iepriekš regulējums:
Lai dokumentētu ierakstus grāmatiņā par noteiktām izmaksām (izdevumiem), var noformēt dokumentus ar datumu un tieši izdevumus veikušo personu parakstiem (iekšējie pierādījumi), norādot: pērkot - preces nosaukumu un daudzumu, vienības cenu un vērtība, bet citos gadījumos - saimnieciskās darbības priekšmets un izmaksu (izdevumu) summa.

WZ kā grāmatvedības dokuments

Pamatojoties uz WZ noliktavas dokumentu, izmaksu atzīšana nodokļu ieņēmumu un izdevumu virsgrāmatā nevar tikt veikta. Šis dokuments nesatur noteikumos ietvertos pamatdatus, tāpēc principā to nevar uzskatīt par grāmatvedības pierādījumu.

Svarīgi, ka šo nostāju apstiprina arī nodokļu iestādes sniegtajās interpretācijās:

(...) Iesniegumā ietvertā informācija liecina, ka Iesniedzējs iegādājās preces no uzņēmuma, un pārdevējs nav izrakstījis rēķinu. Pretendenta rīcībā ir tikai iekšējais dokuments ar datumu, pārskaitījuma summu, veiktā pārskaitījuma reģistrācijas bankas kodu, doto sortimentu gabalos, par kuriem tika samaksāta neto un bruto summa, un kopsavilkumu, t.i., vērtību.

Paturot prātā minēto, lietā, kas ir pieteikuma priekšmets, pamatojoties uz iekšējiem pierādījumiem, t.s. "WZ", nav iespējams iekļaut izmaksas ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatiņā, jo šādā dokumentā nebūs ietverti visi nolikumā par ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatiņas kārtošanu ietvertie elementi, kas nepieciešami, lai to atzītu par grāmatvedību. dokuments, ti, to personu paraksti, kuras ir pilnvarotas pareizi dokumentēt saimniecisko darbību.

Sakarā ar iepriekš minēto (...) iekšējās liecības par t.s "WZ", kurā nav saimniecisko darbību pienācīgi dokumentēšanai pilnvaroto personu parakstu, neatbilst iepriekš minētajos finanšu ministra noteikumos par ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatiņas kārtošanu noteiktajām prasībām un nevar būt par saimniecisko darbību. grāmatvedības dokuments, kas ir par pamatu pašizmaksas ierakstīšanai ieņēmumu un izdevumu nodokļu grāmatā. (...) " (2014. gada 10. janvāra individuālā interpretācija, atsauces numurs ILPB1 / 415-1140 / 13-2 / AMN, izdevis Poznaņas Nodokļu palātas direktors).

Rezumējot, lai preču iegādi kvalificētu kā izmaksas, pamatojoties uz pavadzīmi, šajā dokumentā ir jābūt nolikumā norādītajiem datiem. Ja šo datu nav, jāpieprasa atbilstošs dokuments, piemēram, rēķins, jo nepilnīgu WZ nevar uzskatīt par grāmatvedības dokumentu.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

WZ dokuments - kā to ģenerēt Wfirma.pl sistēmā

Lai wFirma.pl sistēmā varētu pievienot noliktavas dokumentus, pakete jāpaplašina ar NOLIKTUVI. Lai ģenerētu piegādes pavadzīmi, dodieties uz cilni KRĀJUMI »PRODUKTI, kur atlasāt preces, kuras vēlaties izlaist, un izmantojiet IZLAIDI» UZ WZ.

Vairāk informācijas par noliktavas dokumentiem sistēmā wFirma.pl var atrast rakstā: Noliktavas dokumenti – svarīgākā informācija.