Avansa maksājums pēc 20.janvāra - sekas

Pakalpojums

Ienākuma nodokļa saistības tiek nokārtotas gada nodokļu deklarācijā, ko uzņēmēji iesniedz, norēķinoties pēc vispārējiem principiem vai pēc lineārās metodes līdz nākamā gada 30. aprīlim par iepriekšējo gadu. Gada laikā uzņēmēji maksā nodokli no ienākumiem ikmēneša vai ceturkšņa avansa veidā (atkarībā no deklarētās norēķinu formas ar nodokļu inspekciju). Pēdējais IIN avanss uzņēmējiem jāsamaksā līdz 20.janvārim. Kā rīkoties, ja nodokļu maksātājs likumā noteiktajā termiņā neveiks avansa maksājumu un vai pēc 20.janvāra izmaksātajam avansa maksājumam būs kādas sekas? Pārbaudiet!

Ienākuma nodoklis - norēķinu datumi

Nodokļu maksātājiem, kuri norēķinās pēc vispārējiem principiem (nodokļa skalas) un ar vienotu nodokli, gūstot ienākumus no saimnieciskās darbības, kā arī no īres un nomas, sakarā ar ienākumiem ir pienākums gada laikā samaksāt ienākuma nodokļa avansus. Nodokļu maksātāji var izvēlēties vienu no diviem avansa maksājumu veidiem:

  • ikmēneša - maksājams līdz tā mēneša 20. datumam, kas seko mēnesim, par kuru tas jāmaksā;

  • reizi ceturksnī – maksājams līdz tā mēneša 20. datumam, kas seko ceturksnim, par kuru tas ir jāmaksā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, pēdējā avansa maksājuma termiņš konkrētajam taksācijas gadam ir nākamā gada 20. janvāris. Parasti nodokļu maksātāji, kuri nokārto nodokļu saistības par visu gadu, pamatojoties uz līdz 20. janvārim iesniegto nodokļa deklarāciju, ir atbrīvoti no pēdējās avansa maksāšanas nepieciešamības, jo tas tiks nokārtots gada deklarācijā. IIN 36 (vispārīgie noteikumi) un IIN 36L (vienotais nodoklis) gada nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 30. aprīlis. Vienlaikus uzņēmējiem būtu jāsamaksā starpība, kas izriet no gada deklarācijas, un gada laikā izmaksāto ienākuma nodokļa avansa summa. Avansa maksājumi gada laikā netiek izmaksāti par periodu, par kuru avansa maksājums nav bijis.

Avansa maksājums izmaksāts pēc 20.janvāra - vai tas ir iekļauts nodokļu deklarācijā?

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs ir nokavējis pēdējo ienākuma nodokļa avansa maksājumu un maksājums veikts pēc noteiktā termiņa, tad pēc 20.janvāra izmaksātais avanss netiks uzskatīts par samaksātu par attiecīgo gadu norādītajā nodokļa deklarācijā. Parasti samaksāto summu nodokļu iestāde ieskaitīs kārtējā gada nodokļu saistībās. Šādu nostāju apstiprināja Olštinas provinces administratīvā tiesa 2017. gada 12. aprīļa spriedumā: Saistībā ar šobrīd saistošo Regulas Nr. 44 sek. 6 u.p.d.o.f. notikusi ienākuma nodokļa avansa maksājumu juridiskās pastāvēšanas pāreja par konkrēto taksācijas gadu no taksācijas gada beigām uz nākamā gada 20.janvāri. Tas nozīmē, ka šobrīd avansu tiesiskā pastāvēšana turpinās pēc taksācijas gada beigām, līdz nākamā gada 20.janvārim. Sekas, ja tiek atlikts brīdis, kad avansi zaudē savu likumīgo pastāvēšanu, ir nespēja tos īstenot pēc 20. janvāra. Tādējādi jebkurš maksājums, kas veikts pēc taksācijas gada beigām sekojošā gada 20.janvāra, pat pirms nodokļa deklarācijas iesniegšanas, būs maksājums nevis pret avansa maksājumiem, bet gan pret nodokļa saistībām.

1. piemērs.

Pēdējo IIN avansa maksājumu par 2017. gadu Ireneušs veica 25. janvārī. Vai termiņa pārsniegšanas gadījumā būs kādas nodokļu sekas?

Sakarā ar termiņa pārsniegšanu avansa maksājums, kas samaksāts pēc 20.janvāra, tiks dzēsts pret IIN pienākošo nodokļa saistību, nevis avansa maksājumu. Ja termiņš netiek ievērots, var rasties nepieciešamība maksāt papildu nodokļu procentus. Nodokļu maksātāji, kas norēķinās vienreizējā maksājuma veidā, pēdējo avansa maksājumu veic nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienā, kas ir katra konkrētajam taksācijas gadam sekojošā gada 31.janvāris.

Avansa maksājumu, kas samaksāts pēc 20. janvāra, var uzskatīt par maksājumu saistībām, kas izriet no gada deklarācijas un samazinātas par tās vērtību, nodokļu inspekcijas noteikto summu. Avansa maksājumu var dzēst arī ar citām nodokļu saistībām, piemēram, PVN. Šajā sakarā vienmēr ir vērts sazināties ar savu nodokļu iestādi. Pēc noteiktā termiņa izmaksātā avansa maksājuma vērtība parasti tiek iekļauta gada nodokļu deklarācijā kā nenomaksāts avanss.

Avansa maksājuma kavējums un nodokļu sekas

Gada nodokļu deklarācijā nenokārtotais avansa maksājums (kavējuma dēļ) rada papildu sekas. Ja pēc 20. janvāra izmaksātais avanss nav iekļauts decembra saistībās (vai ceturtā ceturkšņa saistībās, ja ceturkšņa norēķini), tad rodas nodokļu parāds. Attiecībā uz nodokļu nokavējuma naudu nodokļu inspekcija aprēķina procentus 2005.gada 22.augusta noteikumos par Finanšu ministrijas noteikto nokavējuma procentu un pagarinājuma maksas aprēķinu, kā arī iekļaujamās informācijas apjomu. rēķinos, līdz šai dienai ieskaitot):
1) nodokļa samaksa;
2) samaksāt nodokli personai, kas ir tiesīga iekasēt nodokļus;
3) atskaitījumi;
4) lietu īpašumtiesību vai īpašuma tiesību nodošana saistībā ar 1. pantā minētā līguma izpildi. likuma 66. panta 2. punkts;
5) nodokļu maksātāja nepamatoti saņemtās pārmaksas summas vai nodokļa atmaksas summas un saņemto procentu samaksa;
6) pārmaksas ar tās procentu vai nodokļa atmaksu ieskaitīšanu nodokļu parādā;
7) nodokļa deklarācijas iesniegšanu par taksācijas gadu vai citu taksācijas periodu, un nodokļa deklarācijas savlaicīgas neiesniegšanas gadījumā deklarācijas iesniegšanas termiņa pēdējā dienā - no nesamaksātās, kopumā vai daļēji ienākuma nodokļa avansa maksājumi.

Līdz ar to, ja nodokļa maksātājs nodokli nenomaksā likumā noteiktajā termiņā, t.i., līdz 20.janvārim, viņam jārēķinās ar nepieciešamību maksāt papildu procentus par tobrīd radušos nodokļu nokavējumu. Parasti avansa maksājums, kas samaksāts pēc 20. janvāra, tiek iekļauts kārtējās nodokļa saistībās. Aprēķinot procentus, jāatceras, ka to apmērs ir atkarīgs no gada nodokļu deklarācijas iesniegšanas datuma un līdz šim izmaksāto avansu summas. Ar gada nodokļu deklarācijas iesniegšanu tiek pārtraukta procentu uzkrāšana. Tātad, ja nodokļa maksātājs, piemēram, ienākuma nodokļa avansu par decembri samaksā 22.janvārī, bet gada deklarāciju iesniedz un nokārto līdz 30.aprīlim, tad viņam būs jāmaksā procenti 30.aprīlī.