Nulles bāze iemaksu summai un norēķinu atskaitēm

Apkalpošana

Papildus pieteikuma dokumentācijas iesniegšanai Sociālās apdrošināšanas iestādē ir pienākums katru mēnesi iesniegt pilnu norēķinu dokumentu komplektu - norēķinu deklarāciju un personas ikmēneša pārskatus par visām apdrošinātajām personām. Iemaksu maksātājam ir pienākums pārbaudīt ZUS sniegto datu pareizību personīgajos ikmēneša pārskatos. Izlasiet rakstu zemāk, lai uzzinātu, vai nulles bāze iemaksām uzliek par pienākumu iesniegt norēķinu atskaites!

Pēc kļūdu konstatēšanas dokumentācijā iemaksu maksātāja pienākums ir iesniegt korektīvus dokumentus. Viņam tie jāsagatavo un jāiesniedz ZUS:

  • septiņu dienu laikā no brīža, kad pats atklājis pārkāpumus vai no brīža, kad Institūts saņēmis paziņojumu par pārkāpumiem,
  • septiņu dienu laikā no lēmuma stāšanās spēkā – ja nepieciešamība labot datus izriet no tā, ka Institūts ar lēmumu ir konstatējis pārkāpumus,
  • 30 dienu laikā pēc pārbaudes akta saņemšanas - ja nepieciešamība labot datus izriet no tā, ka Institūts pārbaudes ceļā ir konstatējis nelikumības.

Nulles atskaišu sagatavošanai ir dažādi pielietojumi atkarībā no tā, ko iemaksu maksātājs vēlas parādīt norēķinu atskaitēs.

Nulles pamats ieguldījumiem un ziņojumam

Iemaksu maksātājiem jānorāda periodi, kuros apdrošinātais bija apdrošināts, bet nesaņēma atlīdzību šajā kontā, un tādā gadījumā jāiesniedz nulles pārskats. Iemaksu maksātājs, kurš konkrētajā mēnesī apdrošinātajai personai nav izmaksājis darba algu, nav atbrīvots no pienākuma iesniegt norēķinu dokumentus par šo mēnesi, kuros norādīts apdrošinātā persona ar atbilstošu apdrošināšanas tiesību kods. Tādējādi nulles iemaksu bāze neatbrīvo jūs no ziņošanas pienākuma.

Ja apdrošinātais konkrētajā mēnesī bija pakļauts sociālajai un/vai veselības apdrošināšanai (piem., saskaņā ar pilnvarojuma līgumu), bet maksātājs viņam neizmaksāja atlīdzību, jo tās izmaksa paredzēta tikai līguma termiņa beigās vai nākamajā mēnesī , viņam jāiesniedz ZUS RCA pārskats par apdrošināto personu vai ZUS RZA, kurā norādīta nulles iemaksu bāze un nulles iemaksu summas.

Ja maksātājs ziņo par darbinieka apdrošināšanas dokumentu, un neiesniedz ZUS RCA vai RZA norēķinu pārskatu par darbinieku, parādīsies kritiska kļūda, kas neļaus pārskaitīt norēķinu komplektu par konkrēto mēnesi. Tādā gadījumā, ja konkrētā persona konkrētajā mēnesī nav guvusi ienākumus, tai ir jābūt norādītai norēķinu pārskatos, ja vien uz viņu faktiski vairs neattiecas apdrošināšana, tad ZUS ZWUA iesniegumā viņa ir jāizņem no apdrošināšanas. dokumentu.

Sāciet bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu bez jebkādām prasībām!

1. piemērs.

Darba devējs darbinieku pieņēma darbā no 2020.gada 1.marta uz darba līguma pamata. 2020. gada 1. martā iemaksu maksātājs reģistrēja darbinieku sociālajai un veselības apdrošināšanai uz ZUS ZUA pieteikuma dokumenta. Atlīdzības izmaksu par jūniju darba devējs veica 2020. gada 8. aprīlī. Maksātājam, iesniedzot norēķinu dokumentus ar numuru 01 03 2020, RCA pārskatā jānorāda apdrošinātais, kurā norādīta nulles bāze iemaksu aprēķināšanai un nulle. iemaksu summas.

Norēķinu atskaites ar nulles iemaksu bāzi iesniedz tikai prēmiju līguma gadījumā, ja līgumslēdzējs ir reģistrēts apdrošināšanai, bet uzņēmums viņam konkrētajā mēnesī nav izmaksājis nekādu atlīdzību. Nulles atskaite netiek iesniegta par personu, kas nav apdrošināta ZUS, piemēram, studentam līdz 26 gadu vecumam, kurš strādā uz mandāta līguma pamata.

2. piemērs.

Uzņēmums ir noslēdzis pilnvarojuma līgumu ar personu uz laiku no 15.04.2020. līdz 2020. gada 11. maijam Līgumā paredzēts, ka atlīdzība tiks izmaksāta līguma pēdējā dienā, t.i., 2020. gada 11. maijā, sociālie un veselības jautājumi uz ZUS ZUA izdrukas. Par katru līguma darbības mēnesi (atkarībā no apdrošināšanas), t.i., aprīli un maiju, līdz nākamā mēneša 15. datumam uzņēmumam jāiesniedz ZUS personīgais ZUS RCA pārskats. Mēnešos, kuros atalgojums netika izmaksāts un iemaksas netika iekasētas, ZUS RCA personas atskaites jāaizpilda, ierakstot vērtību "0,00". Norēķinu dokumentos par 2020. gada maiju uzņēmumam jau būtu jāuzrāda iemaksu norēķins par izmaksāto atalgojumu.

Nulles ziņojums, lai labotu visus pārkāpumus rēķina dokumentā

Saskaņā ar norēķinu dokumentu labošanas noteikumiem atskaite ar nulles iemaksu bāzi tiek izmantota, lai mainītu maksātāja iepriekš norādītos nepareizos datus. Šeit bieži tiek pieļautas kļūdas, iekļaujot apdrošināšanas kodu, kurā norādīts apdrošināšanas subjekts, piemēram, saskaņā ar darba līgumu, nevis pilnvarojuma līgumu un otrādi. Ja maksātājs sniedza iemaksu pārskatu par personu, par kuru šis pārskats nav jāsagatavo, viņam tas ir jālabo uz nulli, proti, jāaizpilda jauns pārskats, laukos, kas attiecas uz novērtējuma bāzi un iemaksu summām, ierakstot vērtību "0,00". un iesniedz otro pareizi aizpildīto pārskata ziņojumu.

3. piemērs.

Iemaksu maksātājs, sagatavojot norēķinu dokumentus par 2020. gada jūliju, kļūdījās un ZUS RCA vārda pārskatā par darbinieku ierakstīja apdrošināšanas tiesību kodu 04 11 00, nevis kodu 01 10 00.

  • ZUS RCA nulles korekcijas ziņojums ar kodu 04 11 00,
  • Iemaksu norēķinu pārskats ZUS RCA ar kodu 01 10 00.