PVN atbrīvojums - vai tas ir pieejams grāmatvedības birojiem?

Grāmatvedības Biroji

Personām, kas vada grāmatvedību, var rasties šaubas par to, vai PVN atbrīvojums viņiem ir paredzēts zemā gada apgrozījuma (zem 200 000 PLN) dēļ. Grāmatvežu satraukumu rada fakts, ka uzņēmēji, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus, nevar gūt labumu no iepriekš minētā atbrīvojuma.

PVN atbrīvojums - vispārīgie noteikumi un izslēgšana

PVN atbrīvojums sakarā ar apgrozījumu ir regulēts Art. PVN likuma 113. pantu.

PVN likuma 113. pants:

1. To nodokļu maksātāju pārdošana, kuru pārdošanas vērtība iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedza PLN 200 000, ir atbrīvota no nodokļa. Nodokļa summa nav iekļauta pārdošanas vērtībā.

9. No darbības aplikšanas ar nodokli tiek atbrīvota nodokļa maksātāja veiktā realizācija, kas sākas taksācijas gadā (...), ja viņa prognozētā realizācijas vērtība proporcionāli taksācijas gada saimnieciskās darbības periodam nepārsniedz 1. punktā norādīto summu 1.

Parasti katrs nodokļu maksātājs, kura pārdošanas apjoms iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedza PLN 200 000, var izmantot atbrīvojumu no pienākuma maksāt PVN. Taču likumdevējs atsevišķām darbībām paredzēja izņēmumus un, ja nodokļu maksātājs tos veic, viņš nevar izmantot minēto atbrīvojumu neatkarīgi no gada apgrozījuma apmēra.

Darbību grupā, kuru veikšana nodokļu maksātājiem izslēdz iespēju izmantot atbrīvojumu no apgrozījuma, ietver nodokļu konsultācijas:

Art.113 sek. 13 punkts 2 lit. b) PVN likuma:

1. punktā minētie atbrīvojumi. 1 un 9, neattiecas uz nodokļu maksātājiem, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus, izņemot lauksaimniecības konsultācijas, kas saistītas ar augu audzēšanu un audzēšanu un dzīvnieku audzēšanu un audzēšanu, kā arī ar attīstības plāna sagatavošanu un saimniecības modernizāciju,

PVN atbrīvojums - grāmatvedības biroji

Personas, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus, neatbilst nepieciešamajiem nosacījumiem, lai varētu pretendēt uz atbrīvojumu no PVN apgrozījuma dēļ. Taču jāņem vērā, ka jēdziens konsultācijas ietver arī nodokļu konsultācijas – ir vērts definēt, kas ar šo terminu tiek saprasts.Šī termina izplatītā nozīme nozīmē konsultāciju sniegšanu nodokļu tiesību jomā, piedāvājot labvēlīgus risinājumus attiecībā uz nodokļu saistībām. Likums par nodokļu konsultācijām definē kā darbības, kas ietilpst nodokļu konsultāciju jomā:

  1. sniegt nodokļu maksātājus, maksātājus un iekasētājus pēc viņu pieprasījuma vai vārdā konsultācijas, atzinumus un paskaidrojumus par nodokļu un muitas saistībām un ar šīm saistībām saistītos administratīvās izpildes jautājumos;

  2. nodokļu maksātāju, pārskaitītāju un iekasētāju vārdā un vārdā glabāt grāmatvedības grāmatas, nodokļu grāmatiņas un citus uzskaites dokumentus nodokļu vajadzībām un sniegt viņiem palīdzību šajā sakarā;

  3. nodokļu deklarāciju un deklarāciju sagatavošana nodokļu maksātāju, pārskaitītāju un iekasētāju vārdā un vārdā vai palīdzības sniegšana šajā sakarā;

  4. pārstāvot nodokļu maksātājus, maksātājus un piedzinējus procesos valsts pārvaldes iestādēs un lēmumu, nolēmumu un citu administratīvo aktu tiesas kontroles jomā 1. punktā minētajos gadījumos.

Otrais un trešais punkts par nodokļu grāmatiņu kārtošanu un nodokļu deklarāciju sagatavošanu satrauc tos grāmatvedības biroju īpašniekus, kuriem mazā apgrozījuma dēļ ir piemērots PVN atbrīvojums - vai viņi to var izmantot, vai arī viņu sniegtie pakalpojumi jau ir iekļauti nodokļu konsultācijās?

2015. gada 9. aprīlī finanšu ministrs par šo tēmu izdeva vispārīgu nolēmumu Nr. PT3.8101.2.2015.AEW.16, kas skaidri parāda, ka grāmatvedības biroji var gūt labumu no PVN atbrīvojuma, kas paredzēts uzņēmumiem ar mazu apgrozījumu:

"Tādējādi no to darbību kataloga, kas tiek uzskatītas par konsultācijām nodokļu jomā Likuma par nodokļu konsultācijām izpratnē, lai piemērotu PVN likuma 113. panta 13. punkta 2. apakšpunkta b) apakšpunkta nosacījumus, tikai tādas darbības, kas ietver sniedzot tādas struktūras kā: nodokļu maksātāji, maksātāji un iekasētāji, trešās personas, kas ir atbildīgas par nodokļu parādiem, un nodokļu maksātāju, maksātāju vai iekasētāju tiesību pārņēmēji viņu vārdā vai viņu vārdā, konsultācijas, atzinumus un paskaidrojumus par viņu nodokļu un muitas saistībām un jautājumos ar šiem pienākumiem saistītā administratīvā izpilde.

Pamatojoties uz šo interpretāciju, ja grāmatvedībā tiek sniegti tikai grāmatvedības pakalpojumi, t.i., tiek kārtota nodokļu grāmatiņa un sagatavota nodokļu deklarācijas, šīm personām var tikt piemērots PVN atbrīvojums apgrozījuma apjoma dēļ.